Liqui Moly Kabrió vászontető tisztító és impregnáló spray *csomag 900ml
Liqui Moly Kabrió vászontető tisztító és impregnáló spray *csomag 900ml
8 250 Ft

Liqui Moly Kabrió vászontető tisztító és impregnáló spray *csomag 900ml

Cabrio tisztító csomag
Gyártó:
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

Minden kabrió ponyvához.

tisztító

  • Alapos és kímélő tisztítást tesz lehetővé.
  • A Cabrio-Verdeckreinigert legjobb kocsimosáskor alkalmazni.
  • Gyors és alapos tisztítást biztosít még makacs szennyeződések esetén is.
  • Az autófényt nem károsítja.

 

impregnáló

  • Optimális szövetvédelem.
  • Megőrzi a szövetek puhaságát és légáteresztő képességét.
  • Védelmet nyújt az olaj- zsírfoltokkal és szennyeződésekkel szemben.
Adatok
Csomagolás:
aerosolos
Cikkszám:
LM1593_LM1594
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Aceton; Szénhidrogének C8-C12, n-alkánok,
izoalkánok, cikloalkánok (aromás
szénhidrogének: 2-25 %); Szénhidrogének C7-
C9, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok;
Izopropil-acetát
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!