Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, hogy amennyiben webáruházunkból szolgáltatásait igénybe kívánja venni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltéleket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben véglegesítse megrendelését, amennyiben annak minden pontjával egyetért.

A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Bárki jogosult a webáruházunk szolgáltatásait igénybe venni, aki maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

 

A jelen szerződés nyelve magyar. A jelen ÁSZF hjpatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az eladó nem iktatja.

 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

A vállalkozás adatai:

Név:    IBEROL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: eladó)
Székhely:        2120 Dunakeszi, Sólyom utca 8.
Cégjegyzékszám:    13-09-147526
Adószám:      23374731-2-13
E-mailcím: info@iberol.hu

 

Az Iberol Kft. Dunakeszi székhelyén ügyfél-, számla- és pénz kezelés nincs. Raklapos szállítás esetén - amennyiben a megrendelőnek könnyebbség - lehetővé tesszük az áru Dunakeszi raktárunkból történő elszállítását. Ebben az esetben targoncát is biztosítunk.


Rendelési adatok, ügyfélszolgálat, átvételi pontok elérhetősége (hétfőtől péntekig 8-17 óráig):

 • 1033 Budapest, Hévízi út 21. telefonszám: 06(1)283-7722
 • 1103 Budapest, Gyömrői út 105. telefonszám: 06(1)208-9040
 • 1119 Budapest, Etele út 26. telefonszám: 06(1)7055-000
 • csomagokkal kapcsolatos tájékoztatás: 06(30)883-9955
 • rendeles@olajwebshop.hu
 • www.olajwebshop.hu

 

 

 

II. JOGSZABÁLYOK

A www. olajwebshop.hu oldalon, illetve annak aloldalain keresztül történő ügyletkötések elektronikus úton megkötött szerződéskötéseknek minősülnek, amelyekre az alábbi jogszabályok az irányadóak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen pontban rögzített, valamint az ilyen típusú megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, és a Honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

III. ALAPFOGALMAK

Eladó: a jelen szerződés alanya, az IBEROL Kft. mint vállalkozó, aki a szerződést gazdasági körében köti

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, természetes személy, ,aki árut vesz, rendel, használ, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amely a fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki a szerződést gazdasági, vagy szakmai körében köti (a továbbiakban: szerződés, fogyasztói szerződés)

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Termék: mindazon áruk összessége, amely a vállalkozás honlapján értékesítés céljából feltüntetésre kerülnek, és amely a jelen szerződés tárgyát képezhetik 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

IV. A TERMÉK

Az eladó által forgalmazott termékek némelyike termékdíj köteles termék, amelyek minden esetben az importőrtől származnak.

Az importőr a termékdíjat befizette, melyet bizonylatán igazol. Az áruk csomagolási termékdíjának befizetése a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálya alá tartozó termékeket kizárólag jövedéki engedély birtokában lehet importálni/exportálni, illetve viszonteladó felé értékesíteni.

A fentiekre való tekintettel az Iberol Kft. kizárólag magyarországi magán és jogi személyeknek értékesít.

A termékek lényeges tulajdonságairól a honlapon részletes tájékoztatás található, továbbá a felületen minden termék esetében lehetőség van további tájékoztatás megkérésére.

 

V. MEGRENDELÉS

A honlapon történő megrendelés nem regisztrációhoz kötött.

A honlapon történő megrendeléshez a vevőnek a honlapon szereplő mezőket kötelezően ki kell töltenie. Kitöltetlen, vagy rosszul beírt hiányos adatoknál a program figyelmezteti (piros kerettel jelöli) és javaslatot tesz a rosszul kitöltött mező javítására.

Amennyiben a Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a vevő által megrendelni kívánt termékeknek, valamint a vevő adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a vevő minősül ajánlattevőnek. 

A vevő a „Megrendelés véglegesítése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. A vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a vevő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, a vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A vevő a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosíthatja adatait. Az adatok pontos megadása a vevő felelőssége. A rosszul megadott e-mail cím, vagy a tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, így meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Bármely regisztrációt, amelyik téves, vagy nem valós adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. Az eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vevőtől.

A megrendelés beérkezését követően az eladó automatikus e-mail értesítést küld a vevő része a megrendelés főbb adataival.

VI. SZÁLLÍTÁS, FIZETÉSI MÓDOK

A webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

Fizetési módok:

 • Előre utalás esetén a megrendelés beérkezését követően az eladó díjbekérőt küld a rendelésben megadott e-mail címre. A csomag összekészítése és feladása a díjbekérőn szereplő összeg kiegyenlítése után történik
 • Utánvétes fizetés esetében a vevő köteles az esetleges készpénz fizetésről (postai utánvét esetében) gondoskodni

Kiskereskedelmi mennyiségek:

Kiszállítás Fáma futárral 20 kg/csomag alatt:

 • 4.999 Ft-ig 1490 Ft kiszállítási és utánvételi díj,
 • 14.999 Ft-ig 990 Ft kiszállítási és utánvételi díj,
 • 15.000 Ft-tól 19.999 Ft-ig 490 Ft kiszállítási és utánvételi díj,
 • 30.000 Ft-tól ingyenes.

Kiszállítás MPL futárral 20 kg/csomag alatt:

Személyes átvétel szaküzleteinkben:

 • ingyenes,
 • 60+ liter/kiszerelés átvételére a székhelyünkön (Dunakeszi) lévő nagykereskedelmi raktárban (ahol megoldott a targoncás árumozgatás) van lehetőség előzetes egyeztetést követően.

 

Nagykereskedelmi mennyiségek (>5db/termék, vagy >60L / >60kg):

1. Kiszállítás futárral:

 • a rendelés össztömege és a kiszerelések függvényében egyedi szállítási díjakat kalkulálunk, amit előre egyeztetünk,
 • 20+ kg/csomag, vagy 20+ L/kiszerelés esetén az összsúlytól függően több csomagban vagy raklapon szállítjuk a termékeket,

2. Csomagátvétel csomagponton:

 • csomagonkénti rendelhető maximális tömeg 20kg,

3. Személyes átvétel:

 • díjmentes,
 • 60+ literes kiszerelések (208L, konténer) átvételére a székhelyünkön (Dunakeszi, ahol megoldott a targoncás árumozgatás) lévő nagykereskedelmi raktárban van lehetőség előzetes egyeztetést követően.

A Vevőnek kötelessége a kiszállítás tervezett időpontjára az átvételt biztosítania. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, az eladó nem tesz több kísérletet a kiszállításra, a rendelés érvényét veszti.

A kiszállított de át nem vett rendelések értékét az Eladó visszautalja a Vevő részére.

Külföldi bankszámlaszámról nem áll módunkban utalást fogadni (a külföldi bankszámláról érkezett összegeket visszautaljuk), külföldi számlázási címre nem áll modunkban számlát kiállítani, illetve terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.

VII. JOGFENNTARTÁS, HIBÁS ÁR ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

Amennyiben az eladó észleli, hogy a vevő korábban már úgy rendelt az eladótól terméket, hogy azt a kiszállításkor nem vette át (kivételt képez ez alól, ha törvényes elállási jogával élt), vagy a temék “nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz, az eladó ebben az esetben fenntartja a jogot, hogy a vevő új megrendelésének teljesítését előre fizetéshez kösse.

A weboldalon megadott árak minden esetben a termékek aktuális eladási árát jelentik. Az eladó fenntartja azonban a jogot arra, hogy a terméket akkor is valós, tényleges áron értékesítse a vevő részére, amennyiben a termék vonatkozásában nyilvánvalóan hibás ár került feltüntetésre.

Ebben az esetben az eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék)

VIII. ELÁLLÁS

A fogyasztót megilleti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, illetve több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatárzott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Jogi személyek nem, csak a fogyasztónak minősülő magánszemélyek élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

“Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog nem gyakorolható a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

IX. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap, de legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

X. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A vevő személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat (Adatkezelési Tájékoztató) a https://www.olajwebshop.hu/adatvedelem aloldalon találja.

 

XI. FELELŐSSÉG

Az eladó, mint a honlap tartalmi szolgáltatója (a jelen pontban: Szolgáltató) tájékoztatja vevőt mint a honlap felhasználóját ( a jelen pontban: Felhasználó) az alábbiakról:

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek feltöltésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő és nem a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekménye által okozott vagyoni és nem vagyoni, közvetlen vagy közvetett károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét harmadik személy általi bűncselekmény által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató a Honlap tulajdonosa és üzemeltetője, így megilleti minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján a Honlappal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem Szolgáltató sem más Felhasználók jó hírét és jogait. 

Így különösen a Felhasználó:

- nem használhatja a Honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

- nem zavarhat és/vagy akadályozhat más felhasználókat a honlap használatában;

- nem módosíthatja semmilyen módon a Honlap tartalmát, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg Szolgáltató jóváhagyása nélkül;

- nem zavarhatja meg a Honlap biztonságát;

- nem használhatja a Honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;

- nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a Honlapra;

- nem küldhet olyan üzeneteket a Honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

- nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából.

A felhasznált receptek szerzői joga a Szolgáltatót illeti, azok nyilvános felhasználása kizárólag a forrás megjelölésével, változtatás nélkül lehetséges.

 

XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

hétfőtől péntekig 8-17 óráig:

 • 1033 Budapest, Hévízi út 21. telefonszám: 06(1)283-7722
 • 1103 Budapest, Gyömrői út 105. telefonszám: 06(1)208-9040
 • 1119 Budapest, Etele út 26. telefonszám: 06(1)7055-000

E-mail: info@olajwebshop.hu

1./       Bejegyzés a vásárlók könyvébe: a vásárlók könyve az Eladó üzleteiben (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

2./       A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.

 

3./       Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

1./       Fogyasztóvédelmi eljárás

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

2./       Bírósági eljárás

A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

3./       Békéltető testületi eljárás

A fogyasztó a vállalkozással szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a fogyasztói panaszt a vállalkozás elutasítja, úgy a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a v

állalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

4./       Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a fogysztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a fogyasztó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Honlap használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Adatkezelési tájékoztató
BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

1.Bevezetés, általános információk

 

 1. Az IBEROL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Sólyom utca 8., cégjegyzékszám: 13-09-147526, adószám:23374731-2-13, Statisztikai számjel: 23374731-4532-113-13, Bankszámlaszám: 10102244-42483900-01004007, e-mail: info@iberol.hu, honlap: www.olajwebshop.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő, vagy vállalkozás) a hatályos 2001. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Unió 2016/679. számú rendeletében (GDPR) foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfele

l a szolgáltató mindenkor érvényes Adatkezelési Szabályzataiban, és az Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: tájékoztató) foglaltaknak, illetve a hatályos jogszabályoknak.

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai, frissítései folyamatosan megtekinthetőek a szolgáltató székhelyén, illetve on-line elérhetőek az alábbi honlapján:

 

Saját weboldal online értékesítéssel:

www.olajwebshop.hu

 1. A vállalkozó az ügyfelek személyes adatait az értékesítési tevékenységével összefüggésben, a termékek megismertetéséhez, ajánlat kéréséhez/ajánlat adásához, a termékértékesítési szerződés létrejöttéhez szükséges körben és ideig kezeli, illetve továbbítja az adott kereskedelmi tevékenységhez szükséges mértékben az online értékesítés céljából üzemeltetett online felületek által alkalmazott informatikai rendszerek használatával.
 2. Az adatkezelő a tevékenységét, illetve vevői adatainak kezelését az alábbi jogszabályoknak megfelelően végzi:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „.”)

2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),

2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR - általános adatvédelmi rendelet)

 

A jelen szabályzat tartalmazza a vállalkozás és munkatársai által alkalmazandó – adatkezeléssel összefüggő - szabályokat, illetve bemutatja az alkalmazott adatkezelési folyamatokat. A szabályzat célja, hogy egyértelműen biztosítsa a vállalkozó működése során a hatályos magyar jogszabályoknak és a GDPR-nak való megfelelést. A szabályozás kiterjed minden rendszerre, személyre és folyamatra, akik/amelyek a vállalkozás információs rendszerét alkotják, beleértve a vállalkozót, a munkavállalókat, szállítókat és további harmadik feleket, partnereket, akik az adatkezelő által kezelt adatokhoz bármilyen formában hozzáférhetnek.

 

A vállalkozó a tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett bármely személyesadat-kezelést e szabályzattal összhangban és a jogszabályoknak megfelelően kell végezni, tekintet nélkül arra, hogy maga az adatkezelés az Unió területén történik-e. E szabályzatot kell alkalmazni az Unió területén tartózkodó érintettek személyes adatainak az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett kezelésére.

 

2.         Értelmező rendelkezések, alapfogalmak

 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, valamint az abból levonható következtetés (azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható); 

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

6. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

7. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

8. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó

szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

9. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

10. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

11. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

12. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

13. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, nyilvánosságra hozás, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

14. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

15. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

16. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

17. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

18. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

19. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

20. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

21. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

22. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

23. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

24. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

25. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

26. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség      vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az       adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy        adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére       felhatalmazást kaptak; 

27. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

28. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

29. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

30. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

31. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

32. tevékenységi központ: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

b)  az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak; 

33. képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; 

34. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

35. személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

a)  személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b)  személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 

 

3.         A vállalkozó adatkezelési elvei, általános szabályai

 

3.1       A személyes adatok kezelésének alapelvei:

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

- célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem lehet ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni (nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés)

- adattakarékosság elve: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk

- pontosság elve: a személyes adatok kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek

- korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

- integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

- elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az adatkezelési elvek betartásáért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

3.2       Az adatkezelés jogszerűsége:

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

3.3       A hozzájárulás feltételei

- Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

- Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől

egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely ennek nem felel meg, kötelező erővel nem bír.

- Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

- Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

3.4       A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

-  Gyermekek esetében az érintett hozzájáruláson alapuló adatkezelés akkor jogszerű a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

4.         Az érintett jogai

 

A vállalkozó megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és a minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

 

A vállalkozó elősegíti az érintett jogainak gyakorlását.

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

Az érintett jogai:

 

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok köréről, a tárolás céljáról, időtartamáról, a kezelés jogalapjáról, a kezelő személyéről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek mibenlétéről, harmadik országba történő adattovábbításról, az adatok címzettjeiről és a címzetti kategóriákról.

 

2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

3.         Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

 

4. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését.

 

5. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles a törlést elvégezni akkor, ha az adatkezelés célja vagy jogalapja megszűnt, az adatkezelés eleve jogalap nélkül történt.

 

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-           az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-           az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-           az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés mindezek miatt korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.         Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

8. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az adatkezelő érdekéből történő kezelése miatt, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

 

4.         A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

A vállalkozó a személyes adatok kezelését minden esetben önkéntes hozzájárulás alapján végzi. A személyes adatokat kizárólag üzleti szerződéses célra és külön hozzájárulás után ezen tájékoztatóban felsorolt marketing célokra használja fel a személyes adat tulajdonosának hozzájárulásával és annak mértékében. A vállalkozó külön figyelmet fordít arra, hogy a kezelt személyes adatok igény szerint módosíthatók és törölhetők legyenek. Minden személyes adatszolgáltatás egyértelműen elkülöníthető a felhasználás célja szerint (üzleti szerződéssel kapcsolatos vagy marketingkampánnyal kapcsolatos) akár online felületen akár nyomtatott formában.

 

A vállalkozó a tevékenysége körében a vevő– fentiek szerint rendelkezésre álló - személyes adatait továbbítja a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatást nyújtó partnerei felé.

 

A vállalkozó a jogszabályi kötelezettségei teljesítése körében a személyes adatokat különböző –alább részletezett - adatfeldolgozók részére is továbbítja.

 

A vállalkozó minden esetben meggyőződik arról, hogy az általa továbbított adatokat fogadó adatkezelők és adatfeldolgozók a GDPR-ban meghatározott adatvédelmi követelményeknek megfelelnek. Ennek érdekében ezen partnerektől megfelelőségi nyilatkozatot szerez be.

 

 1. Kapcsolatfelvétel

Az érdeklődő e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon történő kapcsolatfelvétel során kezelt adatok:

 1. Köre: az ügyfél által megadott adatok
 2.    Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
 3. Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolat létesítése, tájékoztatás kérése
 4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolat tartama
 5. Adattovábbítás (alább részletezve): nincs
 6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): nincs
 7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
 8. Adatbekérés formája: webes űrlap, e-mail, telefonbeszélgetés

 

 

II.         Megrendelés:

           

 

Az megrendelés folyamán a vállalkozó a megrendelőtől kizárólag azokat a személyes adatokat kéri el, ami a megrendelés alapján létrejövő szerződéskötéshez szükséges. A személyes adatok segítségével tudja a vállalkozó a megrendeléseket, vásárlásokat teljesíteni, a termék értékesítési szerződést megkötni.

 

A vállalkozás a megrendelésre az alábbi módokon nyújt lehetőséget:

 

 1. Saját értékesítési weboldalán keresztül (www.olajwebshop.hu)

 

 1. Emailen érkező megrendelések (rendeles@olajwebshop.hu)

 

 1. Személyesen történő megrendelés az ügyfélszolgálatokon
 • 1033 Budapest, Hévízi út 21. telefonszám: 06(1)283-7722
 • 1103 Budapest, Gyömrői út 105. telefonszám: 06(1)208-9040
 • 1119 Budapest, Etele út 26. telefonszám: 06(1)7055-000
 • 1042 Budapest, Munkásotthon utca 52. telefonszám: 06(1)898-0557

 

 1. Telefonon történő megrendelés

 

1.         Online saját értékesítési weboldalon keresztül (alább részletezve), ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt adatok:

 1. Köre: vevő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
 2.    Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
 3. Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
 4. Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséig, valamint a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
 5. Adattovábbítás (alább részletezve): a jogszabályban előírt adatfeldolgozók, illetve a futárszolgálatok, és a csomagpontok részére
 6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): adatkezelő
 7. Adatbekérés formája: webes űrlap, adatbekérő
  1. Adatbekérés internetes helye: értékesítési oldal (alább részletezve)
 8. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere

 1. Email használata során kezelt adatok:
  1. Köre: vevő neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcím
  2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
  3. Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
  4. Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséig, valamint a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
  5. Adattovábbítás (alább részletezve): a jogszabályban előírt adatfeldolgozók, illetve a futárszolgálatok, és a csomagpontok részére
  6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): adatkezelő
  7. Adatbekérés formája: webes űrlap, adatbekérő
   1. Adatbekérés internetes helye: értékesítési oldal (alább részletezve)
  8. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere

 2. Személyes megrendelés esetén kezelt adatok:
  1. Köre: vevő neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcím
  2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
  3. Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
  4. Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséig, valamint a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
  5. Adattovábbítás (alább részletezve): a jogszabályban előírt adatfeldolgozók, illetve a futárszolgálatok, és a csomagpontok részére
  6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): adatkezelő
  7. Adatbekérés formája: megrendelő lap, adatbekérő
  8. Adatbekérés fizikai helye: üzlethelyiség

 

 1. Telefonon történő megrendelés esetén kezelt adatok:
  1. Köre: vevő neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcím
  2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
  3. Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
  4. Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséig, valamint a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
  5. Adattovábbítás (alább részletezve): a jogszabályban előírt adatfeldolgozók, illetve a futárszolgálatok, és a csomagpontok részére
  6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): adatkezelő
  7. Adatbekérés formája: megrendelő lap kitöltése, adatbekérő
  8. Adatbekérés fizikai helye: üzlethelyiség

 

A szerződés létrejötte esetén a fent rögzített adatok felhasználásával a szolgáltató számlát állít ki, amelyet megküld/átad a megrendelőnek.

 

 

 1. Online saját értékesítési weboldalak (alább részletezve) cookie-k (sütik) kezelése során kezelt adatok:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

 

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

 

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

 

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

 

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

 

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

 

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

 

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

 

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

 

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

 

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

A cookie-k használata során felhasznált adatok:

 1. Köre: dátum, ügyfél ip-címe, egyedi azonosítója, weboldalra látogatás ideje
 2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A weboldalon megjelenő „süti tájékoztató” jóváhagyásával a látogató hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez.
 3. Az adatkezelés célja: a weboldal működése, felhasználói élmény növelése, az értékesítési folyamat segítése, tranzakciók visszaigazolása
 4. Az adatkezelés időtartama: ideiglenes (oldalbezárásakor automatikusan törlődő) cookie-k (sütik), állandó (felhasználó a böngészője segítségével bármikor törölhető) cookie-k (sütik)
 5. Adattovábbítás: személyes adattovábbítás nem történik
 6. Adatfeldolgozó: személyes adatfeldolgozás nem történik
 7. Az adatszolgáltatás módja: a honlap használata, a cookie-k elfogadása

 

 1. Marketing:

  A marketing hozzájárulás során beérkező személyes adatok tárolásra és feldolgozásra kerülnek, ami alapját képezi hirdetési és marketingkampányoknak, kapcsolattartásnak, lehetséges szerződésnek. Az adatfeldolgozás lehetőséget ad az ajánlataink személyre szabására és a pontos igények szerinti paraméterezésére. A vállalkozó külső hírlevél küldő szolgáltatót és marketingre szakosodott cégeket kér fel a kampányok megszervezésére, akik adatfeldolgozást is végeznek megbízásuk teljesítése során.

Mind a szolgáltató mind a partnereink a hozzájárulás során kapott személyes adatokat a törvényi előírásnak megfelelően használják fel.

 

 1. Online Marketing tevékenységhez kezelt adatok
  1. Köre: név, e-mail cím
  2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
  3. Az adatkezelés célja: a szolgáltató aktuális ajánlatainak bemutatása online és offline ajánlatok segítségével
  4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
  5. Adattovábbítás: nincs
  6. Adatfeldolgozó: nincs
  7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
 2. Online hírlevél küldéséhez kezelt adatok
  1. Köre: név, e-mail cím
  2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
  3. Az adatkezelés célja: a szolgáltató aktuális ajánlatainak bemutatása
  4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
  5. Adattovábbítás: nincs
  6. Adatfeldolgozó: nincs
  7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  8. Adatbekérés internetes helye: saját weboldalak és értékesítési oldalak
  9. Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere

 1. Az adattovábbítás címzettjei, adatfeldolgozás:


A szerződéses kapcsolat létrejötte után a személyes adatok minden esetben az informatikai szolgáltató partnerek rendszerein keresztül kerülnek továbbításra az adatfeldolgozóhoz.Horgony

7.1       Tárhelyszolgáltató:

UNAS Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószám: 14114113-2-08

Kapcsolattartás: unas@unas.hu

Telefon: +3699200200

 

 

 1. Köre: az érintett által megadott valamennyi adat
 2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása
 3. Az adatkezelés célja: a weboldal működtetése
 4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

 

 1. Könyvelés:

DIGITAX Solutions Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 11.

Cg. 0-09-379414

adószám: 13389394-2-41.

7.2.1Köre: az érintett által megadott valamennyi adat

7.2.2Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

7.2.3Az adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettségek teljesítése

7.2.4Az adatkezelés időtartama: jogszabályban előírt határidőig

 

 

 

 1. Pénzügyi szolgáltató:

B-Payment Zrt.

1132 Budapest, Váci út 4.

7.3.1Köre: az érintett által megadott valamennyi adat

7.3.2Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

7.3.3Az adatkezelés célja: pénzügyi tranzakciók lebonyolítása, jogszabályi kötelezettségek teljesítése

7.3.4Az adatkezelés időtartama: jogszabályban előírt határidőig

 

 1. Hírlevél küldő szolgáltatás:

 

UAB MailerLite
Address: J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius, Lithuania
Registration: 302942057
VAT code: LT100007448516

 

7.4.1Köre: név, e-mailcím

7.4.2Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

7.4.3Az adatkezelés célja: reklám tartalmú marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)

7.4.4Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelő: Bende Tibor Kft.
adószám: 25749757-2-41
székhely: 1028 Budapest, Szepesi utca 7.

 

 

7.5       Futárszolgálatok

MPL - Magyar Posta Zrt. (futár)

SPRINTER Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont)

 

            A kezelt adatok:

7.5.1Köre: név, szállítási cím, telefonszám, e-mailcím

7.5.2Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

7.5.3Az adatkezelés célja: a megvásárolt termékek kiszállítása

7.5.4Az adatkezelés időtartama: a kiszállítás időpontjáig

 

7.6.      A könyvelés által használt számlázó rendszer (THARANIS) üzemeltetője:

LANDAX Bt.

3300 Eger, Breznai Imre u. 1. II/9.

7.5.1Köre: az érintett által megadott valamennyi adat

7.5.2Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

7.5.3Az adatkezelés célja: jogszabályok  kötelezettségek teljesítése

7.5.4Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban előirt határidő

 

 

Tóth Gyula e.v.

Nyilv.sz.: 52553736

Címe:       

 

7.5.1Köre: az érintett által megadott a valamennyi adat a számlázórendszerből és a vásárlási felületről

7.5.2Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

7.5.3Az adatkezelés célja: online marketing célok a lehető legteljesebb vásárlási  élmény érdekében

7.5.4Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve az érintett által történő visszavonásig

 

7.8       Kereskedők és közösségi hálózatok, hirdetési csatornák

 

Cég neve: Facebook Inc.

 • 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Cég neve: Google Inc.

 • 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
  94043, USA

Youtube (Google Inc.)

 • 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Instagram (Facebook Inc.)

 • 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

 

7.8.1Köre: az ezen hálózatokban érintett által megadott valamennyi adat

7.8.2Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

7.8.3Az adatkezelés célja: közösségi élmény fokozása, reklámcél

7.8.4Az adatkezelés időtartama: az érintett által történő visszavonásig

 

 

 

Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelés:

 

 1. Munkavállalói viszony során kezelt személyes adatok:
  1. Köre: neve, neme, születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, iskolai végzetsége, szakmai tapasztalat, adóazonosító, bankszámlaszám, családi állapot, gyermekek száma, egyéb bérszámfejtéshez nélkülözhetetlen adatok
  2. Az adatkezelés jogalapja: munka törvénykönyvének előírásai
  3. Az adatkezelés célja: munkatársak foglalkoztatása
  4. Az adatkezelés időtartama: munka törvénykönyvének előírásainak megfelelő időpontig
  5. Adattovábbítás (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
  6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
  7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  8. Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány, e-mail

 2. Álláshirdetésre jelentkezés során kezelt személyes adatok:
  1. Köre: neve, neme, születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, iskolai végzetsége, szakmai tapasztalat, adóazonosító, egyéb megadott adatok
  2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
  3. Az adatkezelés célja: új munkatársak keresése, álláspályázaton való részvétel
  4. Az adatkezelés időtartama: az álláspályázat lejártáig, az érintett hozzájárulásával maximum egy évig újbóli megkeresés céljából
  5. Adattovábbítás (alább részletezve): nincs
  6. Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
  7. Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  8. Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány, e-mail

5.         A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A vállalkozó számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén és az online szolgáltatóinál, illetve a 4. pontban részletezett adatfeldolgozóinál találhatóak meg.

A vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a értékesítés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

c) változatlansága igazolható (adatintegritás)

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A vállalkozó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A vállalkozó az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

A vállalkozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6.         Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Iberol Kft. (webáruház üzemeltető)

Telephely cím: 1108 Budapest, Gyömrői út 115.

Telefonszám: +36 30 883 9955

E-mail cím: kobanya@olajwebshop.hu

 

Az adatkezelő köteles a jelen szabályzatban foglaltak betartására annak érdekében, hogy  tevékenysége során a hatályos Infotv. és GDPR rendeletben foglaltak maradéktalanul teljesüljenek.

 

7.         Jogorvoslati lehetőségek

 

7.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon. Az érintett kérelmére a vállalkozó, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a vállalkozó költségtérítést állapít meg.

A vállalkozó a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható- feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság, vagy hatóság elrendelte.

A vállalkozó a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

7.2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozójogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő jogának vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény--kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A vállalkozó – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszűnteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve az adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsónapjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A vállalkozó az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7.3. A vállalkozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7.4. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre a szolgáltató székhelye alapulvételével a Budapest Környéki Törvényszék illetékes, de a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7.5. Az Érintett jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 (1) 391-1400

Fax: 06 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

honlap: http://www.naih.hu

 

 

8.         Incidens kezelési szabályok

 

Adatvédelmi incidens:

„a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”.

 

8.1       Az adatvédelmi incidenst a vállalkozó, mint adatkezelő, indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni az adatkezelőnek, aki azt a fentiek szerint köteles a felügyeleti hatóság tudomására hozni.

 

A bejelentés minimális tartalma:

- az adatvédelmi incidens ismertetése: az incidens jellege, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

- az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevének és elérhetőségének megjelölése;

- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeinek ismertetése;

- a szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések ismertetése, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni a hatóság részére, úgy, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

 

A vállalkozó nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

8.2       Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően megjelöljük az adatvédelmi incidens jellegét, és a hatóság felé tett bejelentés tartalmát

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket azon - adatvédelmi incidens által érintett - adatok tekintetében alkalmazták(például a titkosítás alkalmazása), amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat megszűnik

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatjuk.

 

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kockázatelemzésért, és a szükséges bejelentési és tájékoztatási kötelezettségért felelős személy:

 

Vass Tibor

 

9.         Nyilvántartás-vezetési kötelezettségek

 

9.1       A vállalkozó az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 

- az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatvédelemért felelős személynek a neve és elérhetősége;

- az adatkezelés céljai;

- az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

- olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

- adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a

- ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

- az adatbiztonság körében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések általános leírása

 

A nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.

 

A vállalkozó megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.

 

10.       Törlési és tárolási szabályzat

 

10.1.    A vállalkozó működése körében a fent kifejtettek szerint iratokat és dokumentumokat tárol. Ezek megőrzését és törlését (megsemmisítését) az alábbi alapelveknek megfelelően végezzük:

 

 • Az iratokat a hatályos jogi, szabályozási és szerződéses követelménynek

megfelelően kell nyilvántartani;

 • Az iratokat csak a szükséges ideig szabad tárolni
 • Az iratok tényleges kezelése, integritás és elérhetőség szempontjából történő védelme összhangban kell, hogy álljon az irat biztonsági besorolásával;
 • Az üzleti követelményekkel és a vonatkozó adatvédelmi szabályokkal összhangban az iratoknak mindig visszakereshetőknek kell lenniük;
 • A személyes adatokat tartalmazó iratok esetében az előírások szerinti legkorábbi időpontban olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek megakadályozzák az adatokhoz köthető természetes személyek automatikus beazonosíthatóságát (álnevesítés, anonimizálás).

10.2. A vállalkozó által kezelt iratok típusai és az ezekre vonatkozó általános követelmények

 

1. Szerződések, szerződésekhez kapcsolódó mellékletek, záradékok, egyéb üzleti iratok

 

A szolgáltató ezen iratokat 5 évig őrzi, ezt követően megsemmisítésre kerülnek

 

2. Jogszabály által előírt számviteli, pénzügyi, munkaügyi dokumentumok nyilvántartások

 

Ezen iratokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük, ezt követően fizikai megsemmisítésre kerülnek

 

3. Üzleti levelezés

 

A célhoz kötöttség elvét szem előtt tartva a cél megvalósulása, illetve meghiúsulása esetén törlésre kerülnek

 

4. Adatkezelési hozzájárulások

 

Az adatkezelés jogalapjának fennállásának bizonyítása céljából az adatkezelés jogalapjának megszűnését követő legfeljebb 5 évig őrizzük, ezt követően megsemmisítésre kerülnek

 

10.3     Az iratok megsemmisítése

           

Az adatok megsemmisítése adott időközönként történik a fentiek figyelembevételével.