Liqui Moly Ölfleckentferner olajfolt eltávolító spray 400ml
Liqui Moly Ölfleckentferner olajfolt eltávolító spray 400ml
6 750 Ft

Liqui Moly Ölfleckentferner olajfolt eltávolító spray 400ml

Olajfolt eltávolító
Gyártó:
6 750 Ft
Egységár: 17 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

Mindenfajta alapozáshoz.

Egyszerűen kezelhető.

Az Olajfolt eltávolító tisztítja az összes szívó és nem szívó alapozandó felületet, mint pl. aszfalt, klinkertégla, beton stb.

 

Alkalmazása:

Műhelypadozatok olajszennyeződéseinek eltávolítására.

Minden szívó és nem szívó alapozandó felületre úgy mint esztrich, klinkertégla, aszfalt, beton, kerámia.

 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Adatok
Csomagolás:
aerosolos
Cikkszám:
LM3315
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Izopropil-alkohol; Izopentán.
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!