Liqui Moly Anti-Bakterien-Diesel-Additiv antibakteriális diesel adalék 1L
Liqui Moly Anti-Bakterien-Diesel-Additiv antibakteriális diesel adalék 1L
20 150 Ft

Liqui Moly Anti-Bakterien-Diesel-Additiv antibakteriális diesel adalék 1L

Üzemanyag konzerváló, tisztító adalék
Gyártó:
20 150 Ft
Egységár: 20 150 Ft/L
Részletek

Nagy hatású, széles spektrumú biocidet tartalmaz, amely hatékonyan alkalmazható baktériumok, élesztő- és penészgombák ellen.

A biocides hatóanyag nem képez korrozív égéstermékeket, a terméket a vezető motorgyártók sikeresen tesztelték.

 

Tulajdonságok:

  • széleskörű alkalmazás, nagy hatékonyság
  • megelőző hatás a baktériumfertőzésekkel szemben,
  • semlegesíti a mikrobiológiai tenyészet által képzett savakat
  • csíramentesíti a fertőződött üzemanyagrendszereket
  • biztosítja a fúvókák tisztítását és kenését
  • csökkenti a motor kopogását és a káros anyag kibocsátást

 

Adagolás 1:1000.

Megelőzéskor egy 25 ml-es kupak elegendő 25 liter gázolajhoz.

Ha eldugult a szűrő a gombásodás miatt, akkor sokk kezelést kell alkalmazni, ilyenkor a keverési arány 1:200-hoz.

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM21317
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
3,3'- Metilénbisz[5-metiloxazolidin]
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, a permet belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!