Liqui Moly Blei Ersatz ólompótló adalék 250ml
Liqui Moly Blei Ersatz ólompótló adalék 250ml
4 750 Ft

Liqui Moly Blei Ersatz ólompótló adalék 250ml

Ólom helyettesítő üzemanyag adalék
Gyártó:
4 750 Ft
Egységár: 19 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

Szelepkopásgátló adalék benzinüzemű motorhoz.

 

  • Nincs káros hatással a katalizátorokra,
  • Ólommentes.
  • Elősegíti az ólommentes üzemű gépjárművek működését.
  • Az ólomhelyettesítő keni és védi a kopástól a nem edzett szelepüléseket, melyek eddig ólmozott benzint igényeltek.
  • Az összes kereskedelemben forgalmazott benzinfajtához használható.

 

Keverési arány 1:1000, a flakon tartalma 250 liter ólommentes üzemanyaghoz elegendő.

.

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM1010
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
Kálium 1,2-bis(2-etilhexil oxikarbonil)etánszulfonát;
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

 

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!